.
بازدید از اردوگاه مراقبتی اتباع و مهاجرین خارجی مشهد
بازدید از اردوگاه مراقبتی اتباع و مهاجرین خارجی مشهد


آقای قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی روز یکشنبه مورخ ۱۶ دیماه باتفاق سایر کارشناسان مربوطه از روند پذیرش و اعزام اتباع خارجی غیر مجاز به مرز دوغارون و نهایتا خروج از کشور در اردوگاه مراقبتی اتباع و مهاجرین خارجی خارجی مشهد بازدید نموده و از نزدیک با فرآیند مربوطه در اردوگاه آشنا شدند.


 

 

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۱۸