.
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی


نهمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی توســط نهــاد کتابخانه‌هــای عمومــی کشــور و بــا همــکاری بنیــاد فرهنگــی هنــری بیــن المللــی امــام رضــا علیه‌الســلام و معاونــت امــورفرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی در راسـتای اشـاعه و ترویـج فرهنـگ منـور رضوی و گســترش فرهنــگ کتابخوانــی و مطالعــه کتابهــای مرتبــط بــا ســیره پــاک ائمــه معصومیــن علیهمالســلام به‌ویــژه حضــرت امــام رضــا علیه‌الســلام، حضــرت معصومــه (س) و حضــرت احمدبــن موســی (ع) بـا بخـش ویـژه سـیره حضـرت امــام جــواد (ع) برگــزار میشــود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سامانه اطلاع رسانی جشنواره به آدرس https://razavi.iranpl.ir مراجعه نمایید.
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۹