.
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از مهمانشهر تربت جام
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از مهمانشهر تربت جامآقای هاشمی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی شنبه مورخ 16 آذر ماه با حضور در مهمانشهر تربت جام از شرایط زندگی پناهندگان و نحوه خدمت رسانی به جمعیت پناهنده ساکن در این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۰